Werkwijze | Behandeling volwassenen

Een behandelingsgesprek duurt 45 minuten. In de beginfase van de behandeling vinden de gesprekken wekelijks of tweewekelijks plaats. In een latere fase worden de gesprekken meer gespreid.

Uitgangspunt is een psychotherapeutische behandeling vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. We werken volgens behandelmethoden die werkzaam zijn gebleken bij verschillende psychische klachten (we spreken dan van evidence-based practice).

Zowel in de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ. wordt op indicatie EMDR (traumabehandeling) aangeboden. Indien nodig worden ook systemische interventies toegepast.

Schematherapie wordt aangeboden in de gespecialiseerde GGZ. Waar nodig worden kortdurende schematherapeutische interventies ook ingezet in de basis GGZ.

We richten ons op afname van de klachten door het vergroten van de eigen controle én het aanleren van nieuwe vaardigheden om met problemen om te gaan. Door cognitieve therapie kan inzicht verkregen worden in denkpatronen die een rol spelen bij de klachten. Verder kan EMDR-behandeling toegevoegd worden in geval van traumagerelateerde problematiek.

Aan het begin van de behandeling worden de behandeldoelen, samen met de cliënt, geformuleerd en de verwachte behandelduur besproken aan de hand van het behandeladvies. We stimuleren een actieve houding van de cliënt waarbij ook thuisopdrachten onderdeel kunnen uitmaken van de behandeling. Daarnaast vragen wij uw medewerking bij het invullen van relevante vragenlijsten.

Indien gewenst, kunnen uw naasten of relevante anderen betrokken worden bij de behandeling. Dit kan door aanwezig te zijn bij een intakegesprek of op een later moment. Wij hechten er immers waarde aan dat de omgeving, waar nodig, een rol kan vervullen bij de behandeling. Dit gaat vanzelfsprekend altijd in overleg met cliënt.